AVÍS LEGAL

Tartana Foods S.L., amb N.I.F.: B98735335, és una entitat amb caràcter lucratiu, sent la titular del lloc web http://www.arroztartana.es i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web. La seua seu social se situa al C/. Cánovas del Castillo, nº 8 en Alfafar (València).
A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest portal, accesible des de l’adreça d’Internet www.arroztartana.es i els usuaris del mateix.
La Política de Privacitat plasmada a continuació, és aplicable a tots els serveis d’aquesta website, així com a les pàgines i serveis amb què la web es vaja ampliant en un futur.
En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, cal que accepte els termes d’aquesta política de privacitat abans de procedir a remetre’ns la vostra informació i / o formalitzar la compra.
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si pulsem el botó que es troba tant en els formularis de contacte con en la recollida de dades.
Tartana Foods, S.L., disposa de política de qualitat i medi ambient. Podem sol·licitar una còpia en la següent adreça de correu electrònic: info@ricetartana.com

2.- Política de Protecció de dades de carácter personal

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de les Informacions i de Comerç Electrònic i de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de Mesures de Seguretat, Tartana Foods, S.L. informa als usuaris del seu lloc web http://www.arroztartana.es/ de la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats propietat de l’esmentada entitat realitzant, per part de Tartana Foods S.L. el tractament de les seues dades de carácter personal que s’expressen en les presents condicions o es deriven de les mateixes, amb les finalitats que més baix es detallen.
Els fitxers creats estan ubicats a la seu administrativa de Tartana Foods, S.L. al C/. Cánovas del Castillo, nº 8 en Alfafar (València), sota la supervisió i control de la mateixa, qui es compromet a l’acompliment de la seua obligació de secret de les dades de carácter personal i del seu deure de guardar-la i a adoptar les mesures de seguretat d’índole técnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal i al Reglament de Meusres de Seguretat dels fitxers que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

3.- Finalitat de la recollida i Tractament automatitzat de les dades de l’usuari

L’usuari autoritza Tartana Foods S.L. el tractament automatitzat de les dades personals que subministre voluntàriament, a través dels formularis de contacte o del correu electrònic per a:

  • La gestió de qualsevol sol·licitud d’informació realitzada a través del seu lloc web.
  • L’enviament d’informació sobre serveis propis de Tartana Foods, S.L., així com la remissió de publicitat via electrònica d’aquests.
  • L’enviament d’informació sobre qualsevol aspecte empresarial, comercial o social de l’empresa i de les activitats que organitze o participe.
  • L’enviament d’informació sobre productes i serveis de les diferents entitats amb les quals Tartana Foods, S.L., ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització, tant si es formalitza o no cap operació, com en el seu cas, una vegada extingida la relació contractual existent.
  • La remissió de publicitat via electrònica sobre ofertes, promocions i recomanacions de les diferents entitats amb les quals Tartana Foods, S.L. ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seua comercialització.
  • La realització d’enquestes i estudis estadístics.

4.- Dades recollides a través dels formularis situats en la web

Totes les dades sol·licitades en els formularis, han d’emplenar-se amb caràcter obligatori per què puguem contactar amb vosté i ajudar-lo en la gestió de la seua sol·licitud.
Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartides amb terceres empreses o entitats quan la gestió de la seua sol·licitud ho requerisca i per al compliment de les obligacions fiscals establides per llei.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a Tartana Foods, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes què realitze.

5.- Cessió de dades personals dels usuaris a empreses col·laboradores

L’usuari accepta que les seues dades poden ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment a altres entitats amb les quals Tartana Foods, S.L. subscriga acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li siga comunicada cada cessió que s’efectue als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.
Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han sigut autoritzats.
Tartana Foods, S.L. no compartirà la seua informació personal amb cap tercera part sense el seu permís, a menys que es tracte de peticions d’informació degudament autoritzades per les autoritats governamentals o es complisca amb alguna llei, norma, citació o mandat judicial.

6.- Drets dels usuaris en relació a les seues dades personals

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, i si escau, per qui ho represente mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça que a continuació es detalla juntament amb una fotocòpia del D.N.I.: C/. Cánovas del Castillo, nº 8 en Alfafar (València).

7.- Responsabilitats

Tartana Foods, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seues pàgines d’internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet
.